Polityka Prywatności

stan z dnia: 01.10.2019

Podmiot odpowiedzialny:
Lornamead GmbH
Osterbekstraße 90b
22083 Hamburg
Tumer telefonu: T+49 (0) 40 / 888 859 – 0
E-mail: datenschutz@lornamead.de

Zarząd: Riccardo Granata
Lornamead GmbH jest częścią Grupy Sodalis.

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych osobowych jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanym wyżej numerem telefonu lub adresem e-mail.

W przypadku ogólnych pytań lub uwag dotyczących ochrony danych zapraszamy do kontaktowania się z nami przez podany powyżej numer telefonu lub adres e-mail.

Inspektorem ochrony danych po stronie administratora jest:

stefano.modena@assiteca.it
ASSITECA Consulting
Via G. Sigieri, 14
IT – 20135 Milano

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych, podstawy prawne

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych, dokonywanego w ramach naszej witryny internetowej oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści (zwanych dalej łącznie „witryną internetową” lub „serwisem internetowym”). Zasady Polityki Prywatności obowiązują niezależnie od tego, z jakiej domeny, systemu, platformy czy urządzenia (urządzenia mobilnego, komputera stacjonarnego itp.) użytkownik skorzysta do wyświetlenia naszej witryny internetowej.
W odniesieniu do użytych pojęć, takich jak „dane osobowe” lub ich „przetwarzanie” itp., odsyłamy do definicji określonych w art. 4 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”).
Do danych osobowych użytkowników przetwarzanych w ramach niniejszej witryny internetowej zalicza się wszystkie te dane, które odnoszą się do określonej osoby fizycznej lub które umożliwiają przypisanie informacji do określonej osoby fizycznej. Są to m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail lub numery telefonów, jak również dane związane z użytkowaniem, takie jak adres IP, czy dane dotyczące treści, np. wiadomości, które użytkownik przesyła do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wszelkie gromadzone ponadto dane statystyczne, których nie sposób przypisać do konkretnej osoby fizycznej, nie są danymi w rozumieniu danych osobowych.
Pojęcia „użytkownik” i „użytkownicy” odnoszą się do wszystkich kategorii osób, których dane są przetwarzane. Do osób tych zalicza się odwiedzających i użytkowników naszej witryny internetowej. Pojęcia „użytkownik”, „użytkownicy” itp. odnoszą się do obu płci.
Dane osobowe użytkowników przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że dane użytkowników są przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy prawo dopuszcza taką możliwość. Tj. szczególnie wtedy, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do wypełnienia naszych umownych zobowiązań (np. do realizacji zleceń) oraz w celu świadczenia usług internetowych, ew. gdy wymagają tego przepisy prawa, w przypadku gdy użytkownicy wyrazili na nie zgodę, jak również gdy usprawiedliwia to nasz uzasadniony interes (np. interes w przeprowadzeniu analiz, optymalizacji i działań handlowych czy w zapewnieniu bezpieczeństwa naszej witrynie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności na potrzeby pomiaru zasięgu, tworzenia profili w celach reklamowych i marketingowych oraz na potrzeby przetwarzania danych dostępowych i korzystania z usług podmiotów trzecich).
Podstawę prawną dla zgód stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO, podstawę prawną dla przetwarzania danych na potrzeby realizacji naszych usług i wypełnienia zobowiązań umownych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawę prawną dla przetwarzania na potrzeby wypełnienia naszych zobowiązań prawnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawę prawną dla przetwarzania w celu ochrony naszych uprawnionych interesów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystania w trakcie odwiedzania witryny

W chwili odwiedzenia witryny www.cd-koerperpflege.de przeglądarka internetowa, z której użytkownik korzysta na swoim urządzeniu końcowym, automatycznie przesyła informacje do serwera naszej witryny internetowej. Informacje te są przechowywane tymczasowo w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje są przy tym rejestrowane bez udziału użytkownika i przechowywane do momentu zautomatyzowanego usunięcia:

  • adres IP komputera wysyłającego zapytanie
  • data i godzina dostępu
  • nazwa i adres URL otwieranego pliku
  • witryna internetowa, z której uzyskano dostęp (adres odsyłający URL)
  • informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego komputera użytkownika

Powyższe informacje są przez nas przetwarzane w celu:

  • zapewnienia niezakłóconego połączenia z naszą witryną internetową
  • zapewnienia komfortowego użytkowania naszej witryny internetowej
  • analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
  • w innych celach administracyjnych.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów zbierania danych wymienionych w powyższym zestawieniu. Nigdy nie wykorzystujemy zebranych danych w celu identyfikacji użytkownika. Pliki dziennika są przechowywane przez okres sześciu miesięcy.

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy organizacyjne, techniczne oraz określone umową środki bezpieczeństwa, odpowiadające aktualnemu stanowi techniki i zapewniające przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, które pozwalają chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkowym lub zamierzonym zmanipulowaniem, utratą lub zniszczeniem bądź przed dostępem osób do tego nieuprawnionych

Przekazywanie danych osobom i podmiotom trzecim

Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w oparciu o przepisy prawa. Dane użytkowników są przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy wymaga tego cel umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO mający związek z ekonomicznym i efektywnym działaniem naszej firmy.
W przypadku, gdy na potrzeby realizacji naszych zobowiązań korzystamy z usług podwykonawców, podejmujemy odpowiednie środki prawne oraz właściwe działania techniczne i organizacyjne, które mają zapewniać ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeśli w ramach niniejszej Polityki Prywatności stosowane są treści, narzędzia lub inne środki innych dostawców (zwanych dalej łącznie „podmiotami trzecimi”) deklarujących posiadanie siedziby w państwie trzecim, należy wówczas przyjąć, że dane są przesyłane do państw, w których mieści się siedziba tych podmiotów. Pod pojęciem „państw trzecich” należy rozumieć kraje, w których RODO nie stanowi źródła prawa bezpośrednio obowiązującego, tzn. są to co do zasady kraje spoza Unii Europejskiej, ew. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przesłanie danych do państw trzecich następuje pod warunkiem zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych, uzyskania zgody użytkownika lub innej zgody na mocy przepisów prawa.

Przetwarzanie danych podstawowych

Dane bazowe (np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe użytkowników) oraz dane dotyczące umów (informacje na temat zakresu świadczonych usług, nazwiska osób do kontaktu, informacje dotyczące płatności itp.) przetwarzamy w celu wykonania naszych zobowiązań umownych oraz usług zgodnie z wytycznymi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Nawiązywanie kontaktu

W przypadku kontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie w celu opracowania zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub za wyraźną zgodą określoną w art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO.
W przypadku kontaktowania się z nami drogą e-mailową dane użytkownika są przetwarzane w celu opracowania zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane użytkownika zostają usunięte po finalnym opracowywaniu zapytania i po udzieleniu na nie odpowiedzi, tj. wtedy, gdy z okoliczności wynika, że opracowywana sprawa została finalnie wyjaśniona, chyba że ich usunięcie nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji.

Komentarze i wpisy

Adres IP użytkownika zamieszczającego komentarze lub inne wpisy przechowujemy ze względu na nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres 7 dni.
Postępujemy tak ze względu na nasze własne bezpieczeństwo, na okoliczność, gdyby użytkownik zamieścił komentarz lub wpis o prawnie niedozwolonej treści (zniewagi, zakazane hasła polityczne o charakterze propagandowym itp.). W takim przypadku mogąc sami zostać pociągniętymi do odpowiedzialności, chcemy mieć możliwość zidentyfikowania autora treści danego komentarza czy wpisu

Pliki cookie i pomiar zasięgu

Pliki cookie to informacje przesyłane z naszego serwera internetowego lub serwerów stron trzecich do przeglądarki internetowej użytkowników i przechowywane tam w celu ich późniejszego pobrania. W przypadku plików cookie rzecz może dotyczyć drobnych danych lub innego rodzaju przechowywania informacji.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były zapisywane na ich komputerach, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności niniejszej oferty online. 
Ta strona internetowa analizuje zachowania użytkowników, m.in. używając plików cookie w celu pomiaru zasięgu i reklamy. Nasi partnerzy, z którymi współpracujemy na potrzeby sieci społecznościowych, reklamy i analiz, mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które już posiadają. Aby uniemożliwić gromadzenie danych za pomocą śledzenia stron internetowych (np. Google Analytics lub piksel Facebooka) na naszej stronie internetowej, prosimy kliknąć odpowiednie przyciski dezaktywacji.

Google Analytics

Zgodnie z naszym uzasadnionym interesem (tj. mając interes w analizowaniu, optymalizowaniu i komercyjnym prowadzeniu naszej witryny w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi dostarczanej przez firmę Google Inc. (zwaną dalej „Google”), która służy do analizowania oglądalności stron internetowych. Google korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny przez użytkowników są najczęściej przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane.
Google posiada certyfikat Privacy Shield, który potwierdza przestrzeganie europejskich standardów w zakresie ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google będzie na nasze zlecenie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej witryny przez użytkowników, jak również w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na witrynie i świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z ruchem na witrynie i korzystaniem z Internetu. Przetwarzane dane mogą być wykorzystywane do tworzenia spseudonimizowanych profili użytkowników.
Korzystamy z usługi Google Analytics przy aktywnej funkcji anonimizowania adresu IP. Oznacza to, że Google skraca adresy IP użytkowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesyłany pełen adres IP i dopiero tam skracany.
Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową użytkownika nie jest łączony z innymi informacjami gromadzonymi przez Google. Użytkownik może zablokować opcję zapisywania plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Użytkownik może również zablokować możliwość zapisu informacji generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania przez użytkownika z naszej witryny oraz ich przetwarzania przez firmę Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych przez firmę Google, możliwości ustawień i blokad są dostępne na stronie internetowej Google pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners („Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z serwisów i aplikacji naszych partnerów”).
Informacje na temat zasad polityki prywatności firmy Google są dostępne pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

Google reCAPTCHA

W celu zapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa danych podczas przesyłania formularzy w niektórych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. Dzięki temu możemy przede wszystkim odróżnić, czy formularz uzupełniany jest przez osobę fizyczną, czy ma miejsce nadużycie poprzez wykorzystanie maszynowego i zautomatyzowanego przetwarzania danych. Usługa obejmuje przesłanie do firmy Google adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google w celu korzystania z usługi reCAPTCHA. W tym zakresie obowiązują odmienne postanowienia polityki prywatności Google Inc. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Inc. można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/pl/privacy lub https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Podstawę prawną przekazywania danych osobowych firmie Google stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na unikaniu nadużyć związanych z niewłaściwym wykorzystaniem naszych formularzy kontaktowych.

Wtyczki społecznościowe firmy Facebook

Zgodnie z naszym uzasadnionym interesem (tj. mając interes w analizowaniu, optymalizowaniu i komercyjnym prowadzeniu naszej witryny w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych (zwanych dalej „wtyczkami”) sieci społecznościowej facebook.com, dostarczanych przez firmę Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwaną dalej „Facebook”). Wtyczki to elementy interaktywne lub treści (np. filmy wideo, grafiki lub wpisy), które można poznać po logo firmy Facebook (biała litera „f” na niebieskim tle w formie kafelka, przycisk „Like”, „Lubię to!” lub znaczek „kciuk do góry”) lub które są oznaczone dopiskiem „wtyczka społecznościowa Facebook”. Zestawienie wtyczek społecznościowych serwisu Facebook oraz ich wygląd graficzny są dostępne pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Facebook posiada certyfikat Privacy Shield, który potwierdza przestrzeganie europejskich standardów w zakresie ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Podczas korzystania na tej witrynie z funkcji zawierającej wtyczkę przeglądarka użytkownika ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Zawartość wtyczki zostaje przekazana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która integruje ją z witryną internetową. Przetwarzane przy tej okazji dane mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Nie mamy zatem żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook pobiera przy użyciu swojej wtyczki, w związku z czym informujemy użytkowników zgodnie ze stanem naszej wiedzy:
Poprzez integrowanie swoich wtyczek Facebook uzyskuje informację na temat tego, że użytkownik otworzył konkretną stronę naszej witryny. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może skojarzyć wizytę użytkownika na naszej stronie z jego kontem w serwisie Facebook. W momencie, gdy użytkownik użyje wtyczki, np. kliknie przycisk „Lubię to!” lub zamieści komentarz, przeglądarka użytkownika przekaże odpowiednią informację bezpośrednio do serwisu Facebook i tam ją zapisze. Nawet jeśli użytkownik nie posiada konta w serwisie Facebook, Facebook może poznać adres IP użytkownika i go zapisać. Zgodnie z deklaracją firmy Facebook na terenie Niemiec adres IP jest zapisywany wyłącznie w formie zanonimizowanej.
Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również na temat przysługujących w tym zakresie praw i możliwości ustawień zabezpieczających sferę prywatną użytkownika można znaleźć w zasadach polityki prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.
Jeśli użytkownik posiada konto w serwisie Facebook, nie chce jednak, by Facebook gromadził informacje na jego temat za pośrednictwem naszej witryny i powiązywał z kontem na Facebooku, powinien wylogować się z serwisu Facebook i wykasować pliki cookie przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej. Informacje na temat dalszych ustawień i możliwości blokady w zakresie korzystania z danych do celów reklamowych są dostępne w zakładce ustawień konta Facebook pod adresem https://www.facebook.com/settings?tab=ads, na stronie amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ oraz na stronie europejskiej http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia dokonywane są niezależnie od platformy, tzn. że obowiązują dla wszystkich urządzeń, takich jak komputer stacjonarny czy urządzenia mobilne.

Newsletter

Poniżej zamieszczamy informacje na temat zawartości naszego newslettera oraz procedur związanych z jego subskrypcją, wysyłaniem i analizą statystyczną, jak również na temat przysługujących użytkownikowi praw do sprzeciwu. Zamawiając subskrypcję naszego newslettera, użytkownik wyraża zgodę na jego otrzymywanie i zgadza się z opisanymi procedurami.
Zawartość newslettera: Newslettery, wiadomości e-mail oraz inne powiadomienia elektroniczne zawierające informacje reklamowe (zwane dalej „newsletterem”) wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorców lub na podstawie właściwych przepisów prawa. Jeśli w trakcie zamawiania subskrypcji newslettera jego treści zostaną konkretnie opisane, to będą one stanowić podstawę dla wyrażonej przez użytkownika zgody. Newsletter zawiera informacje na temat nowych produktów, konkursów z nagrodami, nowości dotyczących naszej firmy oraz wskazówki związane z tematyką zrównoważonego rozwoju.
Double opt-in i protokołowanie: Przy zamawianiu subskrypcji naszego newslettera stosujemy tzw. double opt-in. Oznacza to, że w momencie zapisania się do newslettera do użytkownika zostaje przesłany e-mail z prośbą o potwierdzenie jego subskrypcji. Potwierdzenie to jest niezbędne, ponieważ zapobiega zapisaniu się do listy mailingowej przy użyciu obcego adresu e-mail. Zamawianie subskrypcji jest protokołowane, by w ten sposób udokumentować ten proces zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W związku z tym zapisaniu podlega moment zamówienia i potwierdzenia subskrypcji, jak również adres IP. Protokołowane są także zmiany dotyczące danych przechowywanych przez dostawcę usług mailingowych.
Dostawca usług mailingowych: Newslettery są wysyłane przy użyciu amerykańskiej platformy mailingowej „MailChimp” dostarczanej przez firmę Rocket Science Group LLC z siedzibą w: 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (zwaną dalej „dostawcą usług mailingowych”). Zasady polityki prywatności dostawcy usług mailingowych są dostępne na stronie internetowej https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Dostawca usług mailingowych posiada certyfikat Privacy Shield, który potwierdza przestrzeganie europejskich standardów w zakresie ochrony danych osobowych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Ponadto z dostawcą MailChimp zawarliśmy „umowę o przetwarzaniu danych”. Zgodnie z tą umową MailChimp zobowiązuje się do ochrony danych naszych użytkowników, ich przetwarzania na nasze zlecenie zgodnie z postanowieniami umownymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności do nieprzekazywania ich osobom trzecim.
Korzystanie z pomocy dostawcy usług mailingowych, gromadzenie i analizowanie danych statystycznych oraz protokołowanie procesu związanego z zamawianiem subskrypcji odbywa się zgodnie z naszym uzasadnionym interesem w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz interes zakłada stosowanie przyjaznego dla użytkowników i bezpiecznego systemu newsletterowego, który służy naszym interesom handlowym, jak również spełnia oczekiwania użytkowników.
Rezygnacja z newslettera / odwołanie zgody – Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, tzn. może odwołać udzielone przez siebie zgody. W ten sposób wycofane zostają równocześnie zgody na jego wysyłkę przez dostawcę usług mailingowych i na dokonywanie analiz statystycznych. Nie można dokonać rezygnacji tylko z wysyłki przez dostawcę usług mailingowych lub tylko z analizy statystycznej. Link do rezygnacji z subskrypcji jest zamieszczony na końcu każdego newslettera. Skasowaniu ulegają dane osobowe tych użytkowników, którzy po zapisaniu się tylko do newslettera z niego zrezygnują.

Integrowanie usług i treści osób trzecich

Zgodnie z naszym uzasadnionym interesem (tj. mając interes w analizowaniu, optymalizowaniu i komercyjnym prowadzeniu naszej witryny w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na naszej witrynie korzystamy z oferty podmiotów trzecich w celu zintegrowania ich usług i treści, takich jak filmy video czy czcionki (zwanych dalej łącznie „treściami”). W związku z tym podmioty trzecie muszą mieć dostęp do IP użytkowników, aby móc przesyłać treści do przeglądarki internetowej użytkowników. Dostęp do adresu IP jest zatem niezbędny dla wyświetlania tych treści. Staramy się korzystać tylko z tych treści, których dostawca używa adresu IP wyłącznie w celu dostarczania treści. Podmioty trzecie mogą stosować również tzw. znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, zwane również „web beacons”) do celów statystycznych lub celów marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą służyć do analizowania informacji, takich jak ruchy użytkowników na stronach tego serwisu. Informacje zbierane pod postacią pseudonimów mogą być ponadto przechowywane na urządzeniu użytkownika w formie plików cookie i zawierać m.in. informacje techniczne dotyczące przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego, przekierowujących stron internetowych, czasu przebywania na stronie oraz inne dane na temat korzystania z naszej witryny internetowej, jak również mogą być łączone z takimi informacjami pochodzącymi z innych źródeł.
Poniżej zamieszczamy listę podmiotów trzecich oraz dostarczanych przez nich treści wraz z linkami przekierowującymi do zasad polityk prywatności tych dostawców, które zawierają dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz na temat, częściowo wspomnianych w tym miejscu, możliwości dokonywania blokad (tzw. opcji opt-out).
Filmy pochodzą z serwisu „YouTube” dostarczanego przez podmiot trzeci, tj. tj. firmę Google Ireland Limited z siedzibą w: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.
Mapy pochodzą z usługi „Mapy Google” dostarczanej przez podmiot trzeci, tj. firmę tj. firmę Google Ireland Limited z siedzibą w: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/https://www.google.com/settings/ads/.
Czcionki zewnętrzne firmy Google Inc., https://www.google.com/fonts („czcionki Google”). Czcionki Google zostają dodane w momencie połączenia się z serwerem firmy Google (najczęściej w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

Czcionki zewnętrzne marki Fontastic („czcionki Fontastic”). Czcionki Fontastic zostają dodane w momencie połączenia się z serwerem Fontastic (najczęściej w USA). Polityka prywatności: #śledź, opt-out: śledź.
Na naszej witrynie są aktywne funkcje serwisu Instagram, dostarczanego przez firmę Instagram Inc. z siedzibą w: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Użytkownik, który jest zalogowany na swoim koncie w serwisie Instagram, może powiązać treści naszych stron ze swoim instagramowym profilem, klikając na ikonę Instagramu. W ten sposób serwis Instagram może powiązać wizytę użytkownika na naszej witrynie z jego kontem w ww. serwisie. Informujemy, że jako dostawca witryny nie posiadamy wiedzy na temat zawartości przekazywanych danych ani na temat ich użycia przez serwis Instagram. Polityka prywatności: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Media społecznościowe

Oprócz tej strony internetowej posiadamy również strony w różnych mediach społecznościowych. Gdy użytkownik odwiedza witrynę w mediach społecznościowych, jego dane osobowe mogą zostać przekazane do dostawcy sieci społecznościowej. Oprócz zapisania konkretnych danych, które użytkownik podał w serwisie społecznościowym, dostawca sieci społecznościowej może również gromadzić, przetwarzać lub wykorzystywać inne informacje.
Dostawca sieci społecznościowej ma możliwość gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania najważniejszych informacji na temat systemu komputerowego, z którego użytkownik korzysta podczas odwiedzania tej sieci, dotyczących np. adresu IP użytkownika, wersji przeglądarki internetowej, wtyczek itp.
Gdy użytkownik w trakcie odwiedzania takiego serwisu jest zalogowany w danej sieci społecznościowej przy użyciu swojego osobistego konta użytkownika, serwis ten może powiązać tę wizytę z jego kontem. Chcąc uniknąć takiego powiązania, należy wylogować się z konta przed odwiedzeniem naszej strony społecznościowej.
Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych przez daną sieć społecznościową oraz na temat dalszego przetwarzania i korzystania z danych użytkownika, jak i przysługujących w tym zakresie praw znajdują się w regulaminie danego serwisu:
Regulamin serwisu Facebook
Regulamin serwisu Google+ / YouTube
Regulamin serwisu Twitter

Prawa użytkowników

Zgodnie z art. 15 RODO użytkownicy mają prawo do otrzymania na wniosek nieodpłatnej informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych dotyczących ich osoby.
Ponadto użytkownicy są uprawnieni do dokonywania korekty nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO, do ograniczenia zakresu przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, do uzyskania informacji zgodnie z art. 19 RODO i do usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO; mogą też, o ile jest to zasadne, dochodzić swoich praw w zakresie przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, a w przypadku podejrzenia o przetwarzanie danych w sposób niezgodny z prawem – do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w myśl art. 77 RODO.
Użytkownicy mogą również odwołać złożoną przez siebie zgodę, co do zasady ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to jednak legalności przetwarzania danych, którego dokonywano do czasu złożenia odwołania.
W celu skorzystania ze wskazanych wyżej praw prosimy o kontakt pod adresem datenschutz@lornamead.de (w tytule wiadomości należy wpisać „Datenschutz”). Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma Lornamead GmbH.

Usuwanie danych

Zgromadzone przez nas dane są usuwane z chwilą, gdy przestaną być wymagane do celu, w którym zostały zebrane, i jeśli ich usunięcie nie narusza żadnych ustawowych przepisów o przechowywaniu dokumentacji. Jeśli dane osobowe użytkowników nie zostaną usunięte, ponieważ są konieczne do innych celów dopuszczalnych przepisami prawa, wówczas ich przetwarzanie odbywa się jedynie w ograniczonej formie. Tzn. dane te zostają zablokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Powyższe obowiązuje m.in. w przypadku danych użytkowników, które należy zachować ze względu na wymogi przepisów prawa handlowego lub podatkowego.
Dane są przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 niemieckiego Kodeksu handlowego HGB (księgi handlowe, dane inwentaryzacyjne, bilanse otwarcia, sprawozdania roczne, korespondencja handlowa, dokumenty księgowe itp.) oraz przez okres 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiej Ordynacji podatkowej AO (księgi, zapisy, sprawozdania z działalności, dokumenty księgowe, dokumentacja handlowa i biznesowa, dokumentacja istotna dla ustalenia podstawy opodatkowania itp.).

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z prawem użytkownicy mogą w każdej chwili sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu swoich danych osobowych, w szczególności przetwarzaniu danych do celów reklamowych o charakterze bezpośrednim.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności w celu dostosowania jej treści do aktualnego stanu prawnego lub w przypadku zmiany zakresu usług i zasad przetwarzania danych osobowych. Powyższe zastrzeżenie obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do deklaracji w sprawie przetwarzania danych osobowych. Jeśli wymagana jest zgoda użytkownika lub elementy Polityki Prywatności zawierają uregulowania co do stosunku umownego z użytkownikami, zmiany będą dokonywane wyłącznie za zgodą użytkowników.
Użytkownicy są proszeni o regularne sprawdzanie treści Polityki Prywatności.

Folge uns!